WALDORFSKA ŠOLA NA GORENJSKEM – RADOVLJICA

Leta 1992 je v Ljubljani pričela delovati prva waldorfska osnovna šola v Sloveniji, ki se danes lahko pohvali tudi že s svojo gimnazijo. Leta 2005 je waldorfsko šolo dobil tudi Maribor in sicer kot samostojno organizacijsko enoto waldorfske šole v Ljubljani.
Septembra 2008 smo s pomočjo Waldorfske šole Ljubljana odprli prvi waldorfski vrtec na  Gorenjskem. Vrtcu Sončnica se je septembra 2009 priključila še Čebelica v Radovljici. Oba vrtca sta ustanovljena kot organizacijska enota Waldorfske šole Ljubljana. V šolskem letu 2012/13 pa je pričela delovati tudi Waldorfska šola na Gorenjskem.

Če se zanimate za vpis v šolo, pojdite na konec strani, kjer je na voljo več informacij.

WALDORFSKA ŠOLA – VZGOJA IN IZOBRAZBA ZA SODOBNO DRUŽBO!

Waldorfska šola je šola, ki omogoča otroku celovit razvoj. Izhaja iz upoštevanja in poznavanja otrokovega fizičnega, psihičnega in duhovnega razvoja.  Bistvo waldorfske pedagogike je v tem, da poskuša otroku ob pravem času, na pravi način predstaviti primerne vsebine, ki na otroka blagodejno vplivajo in mu s pomočjo celostnega pristopa k poučevanju omogočajo razvoj čim širših sposobnosti. Poudarek je na tem, da človek ni zgolj intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje.

Otrok se vzgaja v sočutju do sočloveka, v spoštovanju do narave… Poudarek je na umetnosti in uporabi naravnih materialov, v učnem procesu pa ne na kvantiteti ampak na kvaliteti. Učna snov se otroku približuje na zanimiv način, ki zajema tako otrokovo mišljenje, ustvarjalnost in gibanje. Ne uporabljajo se že napisani učbeniki ampak otroci sami aktivno sodelujejo pri nastajanju lastnih učbenikov. S tem si krepijo samozavest in samozaupanje.

Waldorfska šola uči otroka samostojnosti in kreativnosti. Njena prizadevanja so usmerjena v oblikovanje odgovorne, ustvarjalne, socialno zrele, svobodne osebnosti. Temu primerno so izbrane vsebine in načini poučevanja.

Vsak predmet, s katerim se otroci ukvarjajo, se neločljivo povezuje z drugimi, hkrati pa so vsebine izbrane tako, da se skladajo s trenutno razvojno stopnjo otrok v posameznem razredu. Vzgojne težave se rešujejo preko pogovorov in smiselnih kazni. Mnogokrat preko zgodb, dramskih uprizoritev, iger,…

Glavni impulz, ki daje značaj vsemu delu in življenju v waldorfski šoli, je osredotočenje na naravo odraščajoče osebnosti ter celostni (integrativni) pristop k učenju in poučevanju. Ta pristop prežema tako predmetnik, celotno pedagoško delo, preverjanje in ocenjevanje kakor tudi organizacijo in upravljanje šole.

Pouk na waldorfskih šolah poteka celostno, kar pomeni, da je poleg intelekta učenca nagovorjena tudi njegova volja in čutenje. Zakaj volja? Zato, ker nam čudovite ideje ne koristijo, če nimamo volje, da jih spravimo v življenje. Zakaj čutenje? Zato, ker je razvoj in negovanje čutenja nujno potrebno za veselje, vsesplošno zanimanje in čudenje, ki je gonilna sila razvoja v življenju.

WALDORFSKI UČENCI: NJIHOVO ZNANJE  in USPEŠNOST

Izkušnje kažejo, da imajo otroci, ki so obiskovali waldorfske šole, manj predsodkov in kažejo veliko zanimanja za svet in ljudi okoli sebe. Znajo zaznati težave drugih in vidijo njihove potrebe, zato so bolj pripravljeni pomagati in prevzemati odgovornost. Raziskave so pokazale, da nekdanje učence waldorfskih šol srečamo v vseh poklicih, največ na izobraževalnem in socialnem področju, v zdravstvu, umetnosti, jezikoslovju, novinarstvu, gledališču, pravu,…

Nekaj izjav staršev, ki imajo otroke na waldorfski šoli v Ljubljani:

Zakaj imamo otroke na waldorfski šoli?

»Ker je tu pomemben otrok kot celovita osebnost in ne le kot objekt, ki mora »pogoltniti« vse, kar je v učnem načrtu.«

»Ker učenje tu poteka na drugačen – bolj zanimiv način. S tem, ko si otrok ustvarja svoj učbenik, se v resnici s predelano snovjo zelo poveže.«

»Všeč nama je, da se najin otrok počuti uspešnega, čeprav ni ravno strokovnjak za matematiko. Ima zelo veliko možnosti, da se dokaže še na drugih področjih.

»Že od prvega razreda se uči nemško in angleško – igraje, brez stresa.«

Vzgojno-izobraževalni program waldorfskih šol v Sloveniji je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter je vpisan v razvide izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Program waldorfske šole je popolnoma primerljiv s programi državnih šol s tem, da so v program waldorfskih šol vključene še dodatne vsebine in predmeti. V večji meri je zastopano učenje tujih jezikov, saj imajo dva tuja jezika že v prvem razredu, predvsem pa je večji poudarek na umetniških in rokodelsko – praktičnih vsebinah (ne z namenom, da bi dobili več umetnikov in rokodelcev, amapak zato, ker (še posebej fina-) motorika dokazano izboljšuje tudi miselne sposobnosti)).

Zakon določa, da je tudi waldorfska šola dolžna izvajati  zunanje preverjanje znanja in do sedaj so bili rezultati waldorfskih otrok  za nekaj odstotnih točk nad slovenskim povprečjem. Možen je prepis iz  javne v waldorfsko šolo in obratno. Po zaključenem devetletnem šolanju v waldorfski šoli otrok lahko nadaljuje  šolanje v waldorfski gimnaziji v Ljubljani ali pa se vpiše na katerokoli drugo srednjo šolo v Sloveniji (s prestopi otroci praviloma nimajo težav). Po zaključeni waldorfski gimnaziji se dijaki lahko vpišejo na katerokoli fakulteto.

STROŠKI ŠOLANJA NA WALDORFSKI ŠOLI V RADOVLJICI

Večino stroškov za osnovnošolsko izobraževanje v waldorfski zasebni šoli pokriva država, del pa se pokriva z mesečno šolnino. V Radovljici je mesečna šolnina (ki se plačuje vseh 12 mesecev v letu) 140 eur (ob večjem številu vpisanih otrok se lahko v prihodnosti tudi zmanjša). Ob vpisu otroka se plača še vpisnina – v višini 135 EUR (to je enkraten strošek za vseh 9 let OŠ).  S šolnino se krije nakup večine šolskih potrebščin in pripomočkov (zvezki, listi, voščenke, naravne akvarelne barve za slikanje, vosek za oblikovanje, materiale za ročna dela, itd.). Kar pomeni, da staršem ni potrebno kupovati zvezkov, knjig, delovnih zvezkov in podobnih šolskih potrebščin, ki jih je potrebno kupiti v javni OŠ. V prvem razredu starši sami kupijo samo sledeče šolske potrebščine: torba, debele barvice, šilček, škarje, en brezčrtni zvezek, zaščitna “srajčka” za slikanje z barvami, lepilo v stiku, peresnica, lonček za pitje ter eno mapo s trdimi platnicami. V toku šolskega leta je potrebno kupiti še flavto – strošek je 50 EUR.  V šolnino je vključeno tudi učenje angleškega in nemškega jezika ter učenje igranja na liro in flavo – vse že od prvega razreda dalje. Prehrana se tako kot v javnih šolah plača dodatno (cena malice je 1,25 EUR/dan, cena kosila pa 3,10 EUR/dan).

SREČANJA ZA STARŠE, KI JIH ZANIMA WALDORFSKA PEDAGOGIKA

Za vse, ki jih zanima vpis v šolo ali bi želeli izvedeti več o waldorfski pedagogiki organiziramo srečanja za starše in bodoče prvošolčke. Več informacij lahko dobite tukaj.

LOKACIJA ŠOLE V RADOVLJICI

Šola se trenutno nahaja na isti lokaciji kot je vrtec Čebelica – torej na Kranjski cesti 4 v Radovljici.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 za vrtec in šolo

V MESECU FEBRUARJU IN MARCU 2014 VABIMO K VPISU
– V VSE VRTČEVSKE SKUPINE
– V 1., 2., IN 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Prijava za vrtec : izpolnite VPISNI LIST (VPISNI LIST – VRTEC – OBRAZEC – šol.leto – 2014-15) in nam ga
A)    prinesite osebno v vrtec Sončnica na Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35 – od ponedeljka do četrtka od 13.30 do 15.30 ali
B)    prinesite osebno v vrtec Čebelica v Radovljici, Kranjska cesta 4 – od ponedeljka do četrtka od 13.30 do 15.30 ali
C)    pošljite na naslov:  Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali
D)    po elektronski pošti na naslov: gorenjska@waldorf.si.
Po prejetju prijave boste vabljeni na razgovor, kjer bomo opravili vse ostale formalnosti.

Prijava za šolo:  izpolnite obrazec (VPISNI LIST – ŠOLA – OBRAZEC – šol.leto – 2014-15), napišete  kratek življenjepis otroka in razloge zakaj ste se odločili za vpis v našo ustanovo.  Prijavi priložite otrokovo fotografijo. Vse navedeno pošljete na naslov:  Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na naslov: gorenjska@waldorf.si.

Po prejetju prijave boste vabljeni na razgovor kjer bomo opravili vse ostale formalnosti.
Ob vpisu, na razgovoru, se plača vpisnina v višini 135 EUR.

Fotografiji: Pavle Povše